smok การวิเคราะห์ทางสถิติปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติ 

smok

การวิเคราะห์ smok ทางสถิติ
การวิเคราะห์ทางสถิติปฏิบัติงาน smok ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สถิติ IBM SPSS เวอร์ชัน 23 (IBM Corp., Armonk, NY, USA) แผนภูมิได้รับการปรับแก้ด้วย SigmaPlot 8.0 (SYSTAT Software Inc., San Jose, CA, USA) แล้วก็จัดแจงเผยแพร่ด้วย CorelDRAW 11.0 (บริษัท Corel Inc., เมาน์เทนวิว, แคลิฟอร์เนีย, ประเทศสหรัฐอเมริกา) ค่าถัวเฉลี่ยรากฐานใช้สำหรับในการอ้างอิงทางสถิติของความดันเลือดเหมือนกันกับความฝืดของเส้นโลหิต ในช่วงการสังเกต 2 ชั่วโมง การ

ประมาณถูกทำงานในขณะ 5 นาที ค่าถัวเฉลี่ยคำนวณจากจุดวัดสามจุดเพื่อสร้างขณะ 15 นาทีสำหรับเพื่อการพินิจพิจารณาทางสถิติ ผู้ทำการวิจัยที่พินิจพิจารณาข้อมูลเส้นโลหิตไม่เห็นลำดับของวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนการคั่นแซงในการค้นคว้า
ก่อนที่จะมีการพินิจพิจารณาความดันเลือดเสริมเติม จะมีการพินิจพิจารณาการไหลเวียนของเลือดรอบๆรอบกายรวมทั้งศูนย์กลางเพื่อผู้กระทำระจายแบบธรรมดาโดยการทดลอง Kolmogorov–Smirnov เนื่องจากว่าการออกแบบแบบขัด พวกเราคำนวณการวิเคราะห์การประมาณความปรวนแปร (ANOVA) ซ้ำสองทางเพื่อประเมินปฏิกิริยาระหว่างเวลารวมทั้งจำพวกของสิ

นค้ายาสูบที่ใช้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวพวกเราก็เลยกระทำทดลองเฉพาะกิจ (Bonferroni) โดย G*Power ถ้าหากมีความสัมพันธ์ ยิ่งไปกว่านี้ พินิจพิจารณาข้อมูลโดยจับคู่t . ของผู้เรียน- การทดลองได้รับการปรับแต่งสำหรับในการทดลองหลายรายการและก็การทดลอง Wilcoxon ตามสมควรเพื่อเปรียบจุดเวลาแต่ละจุดด้านในการตั้งค่าการทดลองสามแบบ การวิเคร

าะห์ความผันแปรถูกประยุกต์ใช้เพื่อพินิจพิจารณาไม่เหมือนกันในจุดในเวลาที่แตกต่างกันระหว่างสามกรุ๊ป

ที่แตกต่างเป็นลำดับ ถ้ามีการพินิจพิจารณาความผันแปรหลายตัวแปร (MANOVA) ที่ปรับแต่งสำหรับอายุ ความดันเลือดเฉลี่ย (MAP) อัตราการเต้นของหัวใจ (HR) รวมทั้งเพศ ถ้าหากไม่เจาะจงไว้เป็นอันอื่น ข้อมูลทั้งผองจะแสดงเป็นค่าถัวเฉลี่ย± SD ค่าpที่ < 0.05 ถูกกำหนดให้มีความนัยสำคัญทางสถิติ
คำตอบ
ลักษณะเบื้องต้น
ลักษณะเบื้องต้นสำหรับทุกวิชาแสดงไว้ภายในตารางที่ 1 ผู้เข้าร่วมไม่แสดงความไม่เหมือนทางสถานพยาบาลที่มีความนัยสำคัญระหว่างสามกรุ๊ปแรกที่เกิดขึ้นมาจากการสุ่มเดาไปยังลำดับที่แตกต่างกัน (ไม่แสดงข้อมูล) ผู้เข้าร่วมทั้งปวงเป็นผู้ดูดบุหรี่ทั้งผองโดยไม่มีเรื่องราวดูดไอหรือการใช้ซ้ำสองครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งปวงเสร็จสมบูรณ์การทดสอบใช้ ปริมาณผู้เข้าร่วมในแต่ละกรุ๊ป